TS. Nguyễn Võ Long nhận trách nhiệm trong Hội Đồng “ Board of Trustees” của Trường Cao Học Chính Trị Thế Giới, Institute of World Politics

TS. Nguyễn Võ Long nhận trách nhiệm trong Hội Đồng “ Board of Trustees” của Trường Cao Học Chính Trị Thế Giới, Institute of World Politics

Xin nhấn hàng chữ dưới đây:

 

TS. Nguyễn Võ Long và phu nhân là bà Kimmy Dương tham dự lễ mãn khóa lớp học tại trường Cao Học Chính Trị Thế Giới,  Institute of World Politics, ở đó họ đã gặp ông Bộ Trưởng Quốc Phòng Jim Mattis, và ông William Webster, cựu Giám Đổc CIA và cũng là cựu Giám Đổc FBI.