Nhóm dàn dựng kịch bản “Tộc Kinh” tại Pháp đã thất bại.

Năm ngoái, có một nhóm người Tàu cộng Bắc kinh kết cấu với một số người Việt tại Pháp đã dàn dựng lên kịch bản “Tộc Kinh”, dùng đó làm tấm bình phong để mua 35 hecta đất tại thành phố Bussy Saint Georges (Một thành phố cách Paris 35 km). Trong một buổi lễ ngày 21/5/2018. Bọn Tàu cộng lếu láo cho rằng: 4 triệu người Việt hải ngoại là “tái sinh” của một nhóm người Việt tại Tam Đảo (bên Tàu) được nhà Mãn Châu trả tự do, đi lưu lạc khắp nơi. Nay họ mua đất tại thành phố Bussy Sr Georges để tập họp 4 triệu người Việt đó về “trong vòng tay mẹ, thần phục tổ tiên…”

Người Việt quốc gia tại Pháp khám phá ra âm mưu này và đã làm áp lưc rất mạnh lên các Bộ Nội vụ, Tài chánh, Thuế, Media.v.v… và nhất là lên ông Thị Trưởng của thành phố Bussy St Georges.

Sau gần 10 tháng làm việc. Kết quả trong cuộc họp Hội đồng thành phố vừa qua, ông Thị Trưởng xác nhận là dự án này đã chấm dứt.

Thành công tuy nhỏ, nhưng ít ra cũng chặn được âm mưu phát triển con đường tơ lụa của bọn Tàu tại thành phố này.

Nguồn: CD

 

Phóng sự SBTN về cuộc họp Hội Đồng Thành Phố tại Bussy Saint Georges ngày 25/6/2019:

https://www.youtube.com/watch?v=i9QXrABR94k